اطلاعیه اکادمی ملی نظامی پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم

اکادمی ملی نظامی مارشال فهیم برای سال تحصیلی ۱۳۹۶ تحت شرایط ذیل محصل میپزیرد:

۱- کاندیدان ذکور و اناث باید فارغ صنف دوازدهم سال ۱۳۹۲ و یا شامل صنف دوازدهم سال ۱۳۹۵ باشد.
۲- سن کاندید باید بین (۱۸-۲۲) سال باشد.
۳- تابعیت افغانستان را داشته باشد.

۴- دارای سلامتی کامل جسمی، دماغی و روانی باشد و در امتحان فیزیکی معیارهای لازم را اخذ نموده بتواند.
۵- سوابق جرمی نداشته و به مواد مخدر و مسکرات معتاد نباشد.
۶- برای امتحان کانکور اکادمی ملی نظامی که مطابق معیارات وزارت محترم تحصیلات عالی اخذ میگردد اشتراک نموده و نمبر معیاری را حاصل نماید.
۷- متعهد به ادامه خدمت طویل المدت به حیث افسر در اردوی ملی افغانستان باشد.
۸- فارغین صنوف دوازدهم سال ۱۳۹۲ به بعد در صورتیکه اوسط نمرات سه ساله ۸۰ فیصد (صنف دهم، یازدهم و دوازدهم) را کسب نموده باشد میتوانند به کمیساری های مربوطه خویش مراجعه نموده فورم شمولیت به اکادمی ملی نظامی را معه کتابچه رهنما اخذ بعد از تصدیق مکتب و ریاست معارف ولایت مربوطه الی تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۰ دوباره تسلیم نموده و قوماندانی محترم جلب و جذب به تاریخ ۲۵ عقرب سال ۱۳۹۵ فورم های جمع آوری شده را رسماً به قوماندانی اکادمی ملی نظامی تسلیم نمایند.

بعد از تاریخ ۲۵ عقرب هیچ نوع فورمه قابل پزیریش نمی باشد کاندیدان ذکور و اناث اسناد خویش را از قبیل نتایج سه ساله، فوتوکاپی تذکره، ضمانت خط، چهار قطعه عکس رنگه با بگروند سفید خود را به کمیساری ولایت مربوطه معه فورم اخذ شده تسلیم نمایند. امتحان کانکور به تاریخ ۲۷ قوس سال ۱۳۹۵ در محوطه قوماندانی پوهنتون مارشال فهیم واقع قرغه کابل اخذ میگردد.

تسهیلات در جریان تحصیل در اکادمی ملی نظامی:

– دوره تحصیلی در اکادمی ملی نظامی چهار سال است و در ختم تحصیل به هر فارغ اکادمی دیپلوم لیسانس و رتبه افسری دوهم بریدمن داده میشود.
– در جریان تحصیل به محصلین مدد معاش مناسب نظر به سال تحصیلی، اعاشه و اباطه قرطاسیه و مواد مورد ضرورت درسی و اجرایی مراقبت های صحی فراهم میگردد و همچنان برای طبقه اناث لیلیه جداگانه با تمام تسهیلات در نظر گرفته شده است.

– محصلین اکادمی در جریان تحصیل علاوه بر پیشبرد تعلیم و تربیه نظامی در مسلک های نظامی تعین شده در یکی از رشته های اکادمیک ذیل:
– حقوق
– انجنیری سیول
– انجنیری عمومی
– کمپیوتر ساینس
– استراتژی و تاریخ
– لسان انگلیسی
– فرهنگ و اداره رهبری

تحت تدریس قرار داده میشود.

شماره های تماس:

– معاون تعلیم و تربیه اکادمی ۰۲۰۲۶۳۴۰۶۶
– آمر پذیرش اکادمی ۰۲۰۲۶۳۴۰۷۳
– آمر ثبت و راجستر اکادمی ۰۲۰۲۶۳۴۰۷۵
– آمر اجراییه پذیرش ۰۲۰۲۶۳۴۰۷۷

نظرات

مطالب مرتبط

پلان برگزاری دور اول امتحان کانکور سال ۱۳۹۹

شماره ولایت محل بایومتریک تاریخ بایومتریک محل امتحان تاریخ امتحان ۱ کندهار دانشگاه کندهار ۲۵ …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading