خبرنگاری چیست و خبرنگار به چگونه فرد اطلاق میشود؟

چکیده

خبرنگار فردی که همواره در صدد کسب اطلاعات و معلومات برای صنف گیرنده گان خود است. فردی که همه منافع ملی را بر منافع شخصی خود ترجیح میدهد و لحظه یی هم از امر اطلاع رسانی با وجود لت وکوب، توهین و تحقیر غافل نیست.

 خبرنگاری تنها در فراغت بعد از چهار سال از دانشکده خبرنگاری دانشگاه ها و بعد فعالیت رسانه یی در ساختار رسانه ها خلاصه نمیگردد بلکه مستلزم یک سلسله مواردی است که باید یک خبرنگار متوجه آن باشد و آن را در کار های خبرنگاری خود جا داده و جنبه عملی بدهد. تا بتواند اطلاعات را به گونه درست و قابل قناعت گیرنده گان از طریق وسایل ارتباط همگانی انتقال دهد. و حرفه ای خبرنگاری هم حرفه ای مقدس است که هدف آن انتقال اطلاعات , خدمت برای مردم , کنترول و سوق دادن افکار عامه در جوامع بشری , ایجاد پل ارتباط میان دولت و مردم وغیره میباشد. و در نظام های دیموکراتیک حایز رکن چهارم دولت است. پس زمانی که این حرفه حایز رکن چهارم دولت است پس نمیتوان از تاثیر گزاری و اهمیت قابل توجه آن در زنده گی افراد بشر چشم پوشی کرد.

خبرنگار و خبرنگاری

انعکاس حقیقت که یک بعد واقعیت میباشد , در جامعه های بشری یک از عناصر مهم به حساب میاید. که از یک بعد اگر روی آن بحث نماییم این خبرنگاران و شغل خبرنگاری است که حقیقت واقعیت ها را در سطح منطقه و جهان منعکس میکنند. یعنی خبرنگاران به مثابه آیینه شفاف اند که همه حادثه ها , واقعه ها یا رویداد ها را کاملا بیطرفانه و بدون جهت گیری منعکس میکنند. یا به عباره دیگر خبرنگاران پل ارتباط میان دولت و مردم است که کارکرد های حکومت را در خور مردم داده و تحلیل مردم یا افکار عامه را در مورد کارکرد دولت به گوش و چشم دولتمردان میرساند. در نظام های که ارزش حرفه خبرنگاری درک شده است به این حرفه ارزش قابل ملاحظه داده شده است , و زمامداران همواره خواستار به دست گرفتن رسانه ها و دست اندرکاران آن هستند. چونکه در شرایط حاضر جنگ سرد روان است و زمامداران به این متعقد اند که پیروز میدان جنگ سرد فردی میتواند باشد که رسانه ها و خبرنگاران را با خود داشته باشد. در نظام های دیموکراتیک رسانه ها منحیث قوه چهارم دولت بعد از سه قوه هر یک مقننه قضاییه و اجراییه است.در این قسمت میخواهم که هر یک از واژه ها را یعنی خبرنگار و خبرنگاری را به گونه جداگانه و مفصل تشریح نمایم.

خبرنگار به چگونه فرد اطلاق میشود؟

در آغاز نیاز است که یک تعریف از خبرنگار باید نوشت در کتاب ژورنالیزم چیست؟ژورنالیست کیست؟ اثری از سید عبدالله ایوبی خبرنگار را چنین تعریف نموده است :” خبرنگار فردی است که آموزش های لازم را در رشته خبرنگاری فرا گرفته و با داشتن اسناد و مدرک های معتبر حرفه خبرنگاری پا به عرصه فعالیت های خبرنگاری در سایه شرایط خاص بگزارد.” و یا هم “خبرنگار فردی است که به خاطر آگاه ساختن مردم از رویداد ها و موضوع های مختلف که به سرنوشت جان و کشور شان ارتباط میگیرد , با قبول خطر های جانی , خانه و کاشانه خود را ترک گفته و جهت جمع آوری خبرها و اطلاعات در نا امن ترین نقاط کشور خویش منطقه و حتی در گوشه و کنار جهان رفته و اطلاعات را به خور صنف مخاطبان میدهند.”

به دید من خبرنگار به مثابه اشعه نوری است که جامعه را به سوی حق و مسیر درست رهنمایی نموده و جهت دهنده افکار عامه است. بحث تنها در این خلاصه نمیشود که یک فرد تحصیلات خبرنگاری را به پایه اکمال برساند و سپس داخل میدان فعالیت رسانه یی شود. خبرنگار شدن و خبرنگار بودن مستلزم برخی موارد دیگر هم است یعنی یک خبرنگار باید دارای کدام ویژه گی بوده ؟, کدام موارد را رعایت کند؟ چگونه باید فعالیت خبرنگاری خود را به پیش ببرد ؟ هدف خبرنگار چیست؟ به کدام موارد باید اولویت بدهد ؟ در کدام موارد باید از نشر اطلاعات خوداری نماید؟ پرسش های است که باید هر خبرنگار بداند. حال میخواهم پاسخ پرسش های فوق را بیان کنم . عشق و علاقه , سرعت عمل در ارایه اطلاعات , توجه به واقعیت , داشتن اطلاعات وسیع , ارایه پیام به صورت ساده ویژه گی های یک خبرنگار خوب و زحمتکش است. عشق و علاقه نخستین ویژه گی است چونکه گفته اند هر سر شوری دهد خوشبخت آنست که ذوق آن را دریابد یعنی هر فرد توانایی ذهنی دارد باید بکوشد تا بداند که توانایی او در کدام عرصه است در این حالت او میتواند موفقانه زنده گی مسلکی خود را با دستاورد به پیش ببرد. پس تا زمانی که یک خبرنگار به مسلک خبرنگاری شوق و علاقه یعنی عاشق حرفه خبرنگاری نباشد نمیتواند یک خبرنگار موفق باشد. به واقعیت همواره توجه جدی داشته باشد خود را دستخوش مسایل سیاسی , قومی زبانی , سمتی , منافع شخصی افراد قرار ندهد و معیار برایش واقعیت های عینی جامعه باشد. در عرصه معلومات و اطلاعات وسیع داشته باشد چونکه حرفه خبرنگاری ایجاب اطلاعات بیشتر را در سکتور های مختلف میکند. اطلاعات خبرنگار به گونه ساده باید بیان شود که عام فهم باشد و باید متوجه صنف گیرنده گان خود باشد چون صنف گیرنده گان او میتواند مشتمل بر با سواد های بی سواد ها باشد پس حرف ها و معلومات خود را در قالب واژه های ساده و عام فهم باید بیان کند, در غیر آن اگر در نشر اطلاعات خود از واژه های نا آشنا و بلندتر از سویه علمی افراد بشر استفاده کند اطلاعات و پیام او اثر گزار و مورد قبول افراد جامعه بشری قرار نخواهد گرفت.

خبرنگار بایدارزش های دینی , بیطرفی , عفت کلام , حریم خصوصی فرد,منافع ملی کشور ,توازن , آزادی و شروط آزادی را باید رعایت کند. و تمام فعالیت های خبرنگاری خود را در ساحه شریعت الهی , بیطرفی , توازن , آزادی , عدالت و منافع عامه به پیش ببرد و همواره کوشش نمایید که فعالیت خبرنگاریش در تضاد با موارد فوق الذکر قرار نگیرد. هدف خبرنگار انتقال اطلاعات به کتله بشری یا مردم بوده که این اطلاعات در ساحه شرایط خاص که در فوق ذکر شده است در خور صنف مخاطبان قرار داده میشود. هدف دیگر از خبرنگار رهنمایی و کنترول افکار عامه است. از اینکه رسانه ها پل ارتباط میان دولت و مردم جامعه است پس یکی از اهداف خبرنگار رساندن مشکل های مردم به چشم و گوش دولتمردان است و تعقیب رسیده گی این مشکل تا زمانیکه حل نشده است میباشد. پرده برداشتن از روی قضیه های فساد اداری , خیانت ملی, زد و بندهای پشت پرده که در تضاد با منافع ملی باشد هدف و وجیبه دیگر خبرنگاران است. و خبرنگار باید موارد را اولویت بدهد که تقویت کننده وحدت ملی و منافع ملی باشد و از نشر اطلاعات که در تضاد با منافع ملی کشور باشد جلوگیری نماید. خبرنگار باید هدفمند باشد و خود منبع خبر باشد نه وسیله یعنی باید دستخوش پالیسی رسانه نشود خبرها و گزارش های خود را در ساحه یک هدف روشن تهیه و برای صنف گیرنده گان خود انتقال دهد. و این را درک کند که خبرنگار برای مردم خود کار میکند نه مالک رسانه مالک رسانه در بدل امتیاز مالی از او کار میخواهد و خبرنگار هم برایش کار میکند اما در حقیقت هدف کار خدمت برای مردم است.

خبرنگاری چگونه یک حرفه است؟

خبرنگاری که واژه ژورنالیزم در زبان انگلیسی معادل آنست به استناد به کتاب ژورنالیزم چیست؟ژورنالیزم کیست؟ از سید عبدالله ایوبی آمده است که :”ژورنال در زبان فرانسوی به معنای ثبت احوال روز و یاداشت روزانه که در برگیرنده واقعه های روزانه باشد میباشد و ژورنال برای هر نوع نشریه گفته میشودو و ایزم از زبانی یونانی گرفته شده است به معنی رای , عقیده , ایمان , مکتب ,روش , آیین و گرایش است.و در اصطلاح عبارت از جمع آوری انتقال مواد مورد علاقه مردم درباره رویداد های تازه به طور علنی از طریق رسانه های جمعی برای مردم میباشد.”

خبرنگاری مسلک مقدس است که در نظام های دیموکراتیک منحیث قوه چهارم حایز اهمیت است که با زنده گی بشر رابطه جدایی ناپذیر دارد و در عصر حاضر یا جهان ارتباطات کسب اطلاعات در میان مردم به یک غریزه مبدل شده است. و تمام عرصه های زنده گی بشر از این مسلک متاثر بوده و زنجیر گونه با حرفه ای خبرنگاری پیوست شده است.

با در نظرداشت آنچه گفته آمدیم باید گفت که خبرنگاران در حقیقت سربازان تبلیغاتی هستند که همواره میکوشند جامعه را از تاریکی و جهالت در مسیر درست و روشن تحرک بدهند که مسلک خبرنگاری رهگشا و تقویت کننده خبرنگاران است. اگر به جزییات این حرفه ژرف بنگریم به این نتیجه خواهیم رسید که مسلک یا حرفه ای خبرنگاری در حقیقت همان وظیقه مقدس رسول اکرم “ص” که تبلیغ در راه حق و بیان واقعیت ها بوده است .اما در برخی موارد خبرنگاران در شماری از نقاط این کره خاکی مورد توهین و تحقیر قرار میگیرند بی خبر از آنکه خبرنگاران در کنار ارتش و پولیس در مقابل دشمنان منافع ملی یک جامعه قرار گرفته و تازه ترین , موثق ترین اطلاعات را در خور مردم میدهند. از سوی دیگر امروزه در جهان جنگ سرد روان است که نیرو جنگ سرد هم همین خبرنگاران هستند. قسمیکه در تعریف خبرنگار یادور شدم که خبرنگار به خاطر جمع آوری اطلاعات و انتقال آن خطر مرگ و دوری از خانه خود را قبول میکند, تا توانسته باشد برای مردم خود خدمت کرده باشد سربازان با اسلحه خود میجنگند , خبرنگاران با مایکروفون و کمره خود میجنگند. یک خبرنگار باید در ارایه اطلاعات و معلومات ارزش های دینی ,بیطرفی , توازن , و سایر موارد را که در فوق یادور شدم رعایت نموده و در امر اطلاع رسانی لحظه هم باید غافل نباشد . خبرنگار خلاقیت را نیز نباید فراموش کند . و از سوی دیگر اینکه خبرنگار سوق دهنده و کنترول کننده افکار عامه است پس باید در این امر کوشا باشد و افکار عامه را در جهت مثبت سوق دهد نه به خاطر ثروت و پالیسی بعضی رسانه های مغرض افکار عامه را به مسیر تاریک سوق دهد.و همیشه باید یک خبرنگار فرد هدفمند باشد در کل اگر خبرنگار هدفمند نباشد نمیتواند منبع خبر و اطلاعات باشد در حقیقت یک وسیله است.

نویسنده: میلاد “سیار”

نظرات

مطالب مرتبط

در اتاق خبر چه می‌گذرد؟

اتاق خبر مکانی که برای هر فرد مفهوم، معنای و جایگاه متفاوت دارد ، زمانی …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading