درسهایی از سیرت حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

اسلام ازهمان بدو ظهور خویش درجزیرة العرب با دشمنانی سر سخت وآشتی ناپذیری مواجه شد ، که همواره در سر راه پیشوای آن محمد صلی الله علیه وسلم هر نوع موانع را ایجاد می نمودند ودر رأس آنان مردی بود که از لجاجت وجهالت زیاد ابو جهل لقب گرفت.

ولی با آنهمه دشواری هایى که دعوت اسلامی در مرحله آغازینش به آن مواجه بود ، رهبر این دعوت مبارک با صبر و بردباری فراون این راه را پیمود، ودر برابر شرارت های مشرکان مکه از خود مقاومت نشان داد، وبه پدیدار شدن افقهای تازه، سخت امید وار بود که آنرا در گرو تلاش و جد و جهد های فراوان خود وپیروان راستین خویش می دید.
بنابراین ابتدا به تربیت مردانی پرداخت که رسالت بزرگ و جهانی اسلام را بدوش گیرند و پیام آن را برای عموم بشریت در سراسر جهان برسانند.
این مردان باید چنان تربیت می یافتند ، که همه انواع شدائد ودشواری های دعوت را متحمل می شدند، و اخلاق و گفتار وکردار شان بیانگر و تمثیل کننده پیام آزادی بخش قرآن می بود.

همان بود که صحابه کرام در مدرسه نبوت تربیت و پرورش یافته و ایمان و باورشان به خدای یگانه و پیام اسلام چنان در قلب و ضمیر شان رسوخ کرده بود که شکنجه ، وتعذیب کفار مکه بر ایمان محکم آنان هیچگونه تأثیر منفی نگذاشت بلکه به استواری و پایداری آنان افزود ، از قهرمان این مرحله دشوار دعوت اسلامی بعنوان نمونه بلال بن رباح ، یاسر ، سمیه ، وعمار بودند که از این آزمون بزرگ پیروز بدر آمدند.

حضرت بلال سیاه پوست ، زمانی که دین راستین اسلام را شناخت از صمیم قلب آنرا پذیرفت، و آن را پیام آور مساوات و عدالت و آزادی برای همه بشریت دانست، بشریتی که در دایره های تنگ قبیله ، رنگ ، نژاد ، وزبان . . . . گیر مانده بود و منتظر بود که کسی به سراغش بیاید واو را از این تنگنا بیرون بیاورد.

شیفتگی بلال به اسلام از آنجا ناشی می شد که درفرهنگ اسلام هیچگونه تمییز وتفاوتی میان سیاه پوست و مردی سفید پوست به رسمیت شناخته نمی شد، ودرواقع اسلام بر چهره همه برتری طلبی هایی که از تصور واندیشه جاهلی منشأ میگرفت سیلی محکم نواخت. بلال حقیقت اسلام را با جسم و روح خویش درک کرده بود ، لذا هنگام تعذیب از سوی کفار ، وخوابانیدن وی بر روی ریگزار های داغ ، وگذاشتن سنگ روی سینه اش ازسوی کفار نه تنها نیروی ایمان وی را سست و ضعیف بلکه هرچه بیشتر تقویت می شد ، وهمواره بر زبان مبارک خود کلمه احد احد را در محضر سرد مداران ظلم و طاغوتهای عصر خویش به آواز بلند تکرار میکرد.
بعد از آنکه بلال قهرمان، دوره های سخت و طاقت فرسا را سپری کرد و از میان آن آزمون بزرگ پیروز مند سر بر آورد، زمان آن فرا رسید که بلال برای ابد از بند ظلم ، استبداد واستکبار آزاد گردد.

روزی ابو بکر از کنار وی عبور میکرد و او را در حالی یافت که تحت تعذیب قرار داشت, دلش به حال وی که سخت شکنجه دیده بود ، سوخت و از آن شدیدا متأثر شده بود. فورا به بادارش پیشنهاد کرد تا وی را در بدل برده ایکه همکیش آن مشرک ستمگر هست، به وی بدهد آن مرد پذیرفت و سپس ابو بکر بلال را از چنگ آن مشرک آزاد کرد.
نمونه دیگردرین زمینه خانواده یاسر است که همه افراد این خانواده مورد شدید ترین عذاب و رنجها قرار گرفتند ، یاسر ، سمیه ، وعمار بخاطر دین و عقیده شان هرروز تعذیب وتحقیر میشدند . چون مسلمانان در آن وقت از قوت ونیروی قوی در مقابل عربده مشرکان بر خوردار نبودند به همان سبب به انواع مصایب و مشکلات از سوی مشرکان سردچار می شدند ، همان بود که سمیه اولین زن مسلمان است که در راه اسلام و دفاع از عقیده اش به شهادت می رسد وخود را بحیث نخستین شهید اسلامی در اوراق زرین تاریخ اسلام ومبارزه با استکبار ثبت میدارد. و آزادگان همواره از او به نیکویی یاد کرده و او را نمونه ای از یک زن مسلمان مبارز و فداکار برای زنان مسلمان و نونهالان آینده امت اسلامی میدانند.

زندگی پیغمبر(ص) ویاران با صفای وی درس بزرگی برای امت اسلامی وفرزندان اصیل آن است ، تا در برابر ظلم و بیداد, استکبار و استبداد ، کفر وشرارت . . . . از خود پایداری نشان دهند واز عقیده وباور های اصیل ودین جهانی اسلام، که مایه ای رحمت وخیر به همه بشریت است؛ دفاع کنند.

امروز آزمون بزرگی فرا روی امت اسلامی قرار دارد که دشمنانش به نبرد خود از هرسو علیه آن روی آورده و به آن ادامه میدهند, به پیشوا و دستور جاودانی آن حمله میکنند و او را به باد تمسخر واستهزا می گیرند و بر اسلام عزیز ترور و وحشت را نسبت می دارند, در حالی که دامن اسلام از اینگونه اتهامات ویاوه سرایی ها پاک و مبرا است.

جان سخن اینست که نبرد میان حق وباطل تاریخ دیرینه دارد وباطل همواره در چهره های مختلف در هر عصر و زمانی ظهور می کند, تا خود را از انظار پنهان داشته و دست به تخریب و ویرانگری بیشتر بزند.

فرزندان اسلام باید با آگاهی و زیرکی هرچه تمام از همه نقشه ها وتوطئه های دشمنان با خبر شوند.
مسلمانان نسبت به همه زمانه ها امروز باید هوشیار تر عمل کنند وچهره پاک ودرخشنده اسلام را با کردار های زشت و کراهیت زای خود, خدشه دار نسازند.
اسلام دین رحمت ، آزادی ، عدالت وبرابری است. اسلام برای دشمنی و نابودی بشریت نیامده بلکه وظیفه اسلام نجات و آزادی بشر از بندگی انسان است. انسانهایی که همیشه از وی بحیث برده وفرمانبر استفاده سوء کرده وهمه حقوق وی را پامال نموده اند.

اسلام در برابر آنانی که میخواهند حقوق و آزادی های افراد و جوامع را پامال سازند پیروانش را به مقاومت و جانبازی ترغیب می کند.
امروز قدرت های استکباری به خاطر تأمین منافع مادی خویش ملت ها را به بردگی و ذلت کشانده ، به بهانه های مختلف و زیر شعار های پرزرق و برق در امور کشور ها دخالت کرده و همه وسایل زندگی آرام را از آنان سلب نموده اند.

پس انتخاب دیگری نیست جزاین که بلال وار مقاومت کرد ، وچون سمیه در راه دفاع از اسلام عزیز و کشورهای خویش تا پای مرگ ایستاد وبدین وسیله مطامع قدرتهای زورگو را به خاک یکسان کرد.

نوشته از: احمد راشد “رسولي”

نظرات

مطالب مرتبط

یتیمی که مسیر تاریخ را متحول ساخت

درست زمانی که بشریت در چنگ اژدهای ظلم ، استبداد، کفر و جهالت دست و …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading