اولين ميدان هوايي (فرودگاه) افغانستان

اولين طياره را مردم كابل در هنگام جنگ استقلال ۱۹۱۹م در آسمان شهر كابل ديدند كه چند بمب روي اين شهر ريخت. بعد از كسب استقلال كشور (۱۲۹۸ش- ۱۹۱۹م)

چند طياره از اتحاد شوروي سابق و آلمان خريداري و اولين ميدان هوايي افغانستان به نام: «خواجه رواش» در كابل ساخته شد.

نظرات

مطالب مرتبط

General Information about Afghanistan

Location: Southern Asia, north and west of Pakistan, east of Iran, south of Tajikistan, Uzbekistan …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading