واقعیت خدمت در افغانستان چگونه است؟

عامل های که در پیشرفت و رفاه یک جغرافیا میتواند موثر واقع شود خدمت کارمندان دولتی آن سرزمین است.

خدمت صادقانه کارمندان ارگان های دولتی یک مملکت باعث میشود که فساد اداری، بروکراسی، تبیض، دل سرد شدن مردم از دولت و مسایل حکومتی، کم کاری و سهل انگاری در اجرای پروژه های عام المنفعه از آن جغرافیا محو شده و جای خود را به شفافیت، همدیگر پذیری، نظم بهتر در اداره های دولتی، سرعت در اجرای پروژه های عام المنفعه، خوشبینی ها و رابطه خوب میان مردم و دولت واگذار میکند.

 واقعیت خدمت در افغانستان به گونه دیگر است. در افغانستان چه کسی خدمت میکند؟ در زیر سایه کدام عنوان خدمت میکند؟ چگونه خدمت میکند ؟ برای چه خدمت میکند؟ نتیجه خدمت وی چه میشود؟

در عموم کارمندان دولتی افغانستان به دو شاخص عمده تقسیم میشوند در دسته اول نماینده های مجلس، وزیران، رییسان، قوماندانان، والیان، حتی در برخی موارد رییس جمهور در زیر سایه عنوان خدمت به مردم خدمت میکنند.

شیوه خدمت این بزرگواران متفاوت از خدمت دسته دوم است اینها در آغاز پیش از رسیدن به قدرت در جریان کارزار ها برای کسب کرسی اذهان عامه را به گونه یی به نفع خود میسازند که هر شهروند افغانستان فکر میکند که خادم اصیل افغانستان گویا که همین فرد باشد و حتی مردم به حمایت او حاضر میشوند که از منافع خود بگذرند و در حمایت او جان ببازند.

اما زمانی که کرسی را احراز کردند توجه به مردم و عملی ساختن وعده از فکر شان بیرون شده و شیوه های جمع آوری پول فکر شان را گرم میسازد و با این شیوه برای مردم خدمت میکنند. در اصل که بررسی و تحقیق شود این دسته فقط برای جیب خود خدمت میکنند و نتیجه خدمت شان این میشود که به یک تجار مبدل شده، دوستان و اقاراب خود را به به پست ها مختلف گماشته , فرزندان شان از سهمیه حکومت به بورسیه های تحصیلی به خارج کشور رفته ضربه بزرگ به مردم عام وارد کرده و خانواده اش در بیرون از افغانستان در بهترین کشور خارجی در یک سطح بلند زنده گی کنند.

دسته دوم کسانی اند که صادقانه خدمت میکنند و خدمت های شان توسط بزرگان حکومتی سرکوب شده و به نوعی به عقب پرده رانده میشوند در این دسته میتوان از کارمندان اداره های حکومتی یا به اصطلاح عام ماموران و مدیران دولت , معلمان مکتب ها , صفا کاران اداره های دولتی , راننده های ارگان های دولتی , و سایر کارمندان صادق دولت نام برد. در زیر عنوان خدمت به وطن صادقانه خدمت میکنند.

این ها وظیفه شان را با کمال ایمانداری و صداقت در مقابل مزد کم ایفا نموده اما از سوی بزرگواران دولتی خدمت صادقانه آنها از چشم همه به دور می ماند به گونه مثال چون رییس یا یک مقام بلند رتبه یک اداره در فساد اداری غرق است اگر کارمند آن یعنی مامور و یا مدیر این اداره صادقانه انجام وظیفه نماید و نخواهد که کدام کار غیر قانونی را انجام دهد بالای او فشار وارد شده تا به اندازه یی که وی از وظیفه اش برکنار شده و خانه نشین میشود. خدمت این دسته به مانند بزرگواران که در عقب میز های بزرگ با دریشی ها مقبول رنگارنگ نشسته , بخاری دفتر کاری اش هم فضای اتاق اش را گرم ساخته , با موتر های شیشه سیاه و مودل بالا به دفتر خود ساعت ۹ یا ۱۰ بامداد میایند زمانی که مراجعه کننده به عقب درب ورودی دفتر بزرگواران میایند با جواب رد مقابل میشوند نیست.

خدمت این دسته متفاوت تر است این گروه از کارمندان در بس های پر شهری بعد از عبور از ازدحام های ترافیکی در زمستان در هوای سرد در تابستان در گرد و خاک تعدادی هم موتر های مامورین دارند که نباید چشم پوشی کرد و با لباس ها و دریشی های کهنه صبح زود ساعت ۸ بامداد به دفتر کاری شان حاضر بوده صادقانه با پیشانی باز با مراجعه کننده های خود حرف زده و به کار خود آغاز میکنند . نمیتوان گفت که صفا کار یا راننده اداره های دولتی قلم به دست نیستند پس خدمت شان قابل ملاحظه نیست در حقیقت خدمت های شایان را در یک اداره میتوانند انجام دهند و حتی مبالغه نخواهد بود که بگویم شماری زیادی از این صفا کاران و راننده های دولتی آنقدر توانایی دارند که مقام های بلند پایه یک ارگان دولتی ندارد. و این دسته برای مردم و وطن خود خدمت نموده و نتیجه خدمت شان در افغانستان سبکدوش شدن شان , فقر خانواده گی , بی سرنوشت بودن فرزندان شان , دور ماندن شان از رفاه و آسایش های زنده گی است.

با در نظر داشت آنچه گفته آمدیم باید گفت تا زمانی که وضعیت خدمت در افغانستان اینگونه باشد اصلا نباید خواب و خیال مبارزه با فساد و شایسته سالاری را در ارگان های دولتی افغانستان در ذهن پروراند.

نویسنده: میلاد “سیار”

نظرات

مطالب مرتبط

روایت شاهزاده هری از اشتراک در نبرد افغانستان

نام شاهزاده هری زمانی بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاد که بخش‌های از کتاب خاطرات …

Discover more from سیاح‌آنلاین

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading