Home / بورس های تحصیلی / بورس های تحصیلی کشور فرانسه برای سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹

بورس های تحصیلی کشور فرانسه برای سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹

بورس های تحصیلی کشور فرانسه برای مقاطع ماستری (کارشناسی ارشد) و دوکتورا سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹

سفارت فرانسه در افغانستان همه ساله طی یک پروسه رقابتی زمینه تحصیل در مقاطع ماستری و دکتورا را برای جوانان افغان در دانشگاه های فرانسه در رشته های حقوق، علوم سیاسی، صحت عامه، فارمسی، اقتصاد، زبان و ادبیات فرانسوی، باستانشناسی، زراعت و انجنیری مساعد می‌سازد.

کمپاین بورس سال ۲۰۱۸ – ۲۰۱۹ سفارت فرانسه اول جنوری ۲۰۱۸ شروع و تاریخ ختم پذیرش دوسیه های مکمل ۳۱ جنوری ۲۰۱۸ می‌باشد.

دوسیه های مکمل تان را تنها به دفتر پروژه حمایت از تحصیلات عالی سفارت فرانسه به آدرس ذیل تسلیم نمائید؛ همچنان برای ملاقات و حل مشکلات تان به آدرس ذیل مراجعه کنید

آدرس: وزارت تحصیلات عالی، دهلیز آی تی، منزل دوم، دفتر شماره ۷٫

اوقات پذیرش: یکشنبه، سه شنبه و چهار شنبه از ساعت ۱:۳۰ الی ۳:۳۰ بعد از ظهر.

ایمیل: bourses.francaises@gmail.com

معرفی پروگرام

پروگرام بورسیه دولت فرانسه چی است؟

بورس های دولت فرانسه توسط وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی برای ادامه تحصیل، ستاژ و یا هم فراگیری زبان فرانسوی در فرانسه بشکل رقابتی برای محصلین واجد شرایط اختصاص داده میشود. در افغانستان بخش همکاری ها وامورفرهنگی (SCAC) سفارت فرانسه مقیم کابل این وظیفه را بعهده دارد. نظر به منبع عایداتی کاندیدان، دو نوع بورس پیشنهاد می‌گردد:

۱٫ بورس بیمه اجتماعی که امتیازات ذیل را دارد:

کاندید بورسیه دولت فرانسه شناخته می‌شود؛
خدمات کامپوس فرانس (France Campus) برای کاندید منتخب مجانی می‌باشد؛
خدمات اخذ ویزه مجانی می‌باشد؛
برای کاندید کمک های الزم صورت میگیرد تا در لیلیه محصلین اطاق دریافت کند، اما این امر وعده اطاق به کاندید نمیباشد و پرداخت کرایه نیز بدوش خود محصل میباشد؛
مجانی بودن ثبت نام در دانشگاه های دولتی.

۲٫ بورس مکمل:

– به شمول حقوق که درفوق ذکر گردید، کاندید منتخب ماهانه ۷۶۷ ایرو را نیز دریافت مینماید.

رشته های مورد نظر

کاندیدان علاقمند رشته های حقوق، صحت، اقتصاد، زراعت، زبان فرانسوی، محیط زیست، باستانشناسی و انجنیری میتوانند تقاضای بورس نمایند.

شرایط پذیرش:

  • زبان فرانسوی (دارنده دیپلوم B2 DELF) و یا انگیسی زبان دارنده دیپلوم ۸۰ ibt TOEFL و یا ۵,۶ IELTS سند زبان انگلیسی مدار اعتبار باشد و تاریخ آن از ۲ سال از روز سپری نمودن امتحان تجاوز نکند.
  • دارنده دیپلوم لیسانس و یا ماستری دریکی از رشته های فوق
  • جوان مسلکی و فعال در یکی از ارگان ها
  • دارای نتایج عالی اکادمیک
  • دوسیه کاندیداتوری پروگرام بورس های سفارت فرانسه

اسناد لازمی و ضروری

– پروژه تحصیلی تان
– خلص سوانح
– عکس
– کاپی تذکره با ترجمه تصدیق شده وزارت خارجه
– کاپی دیپلوم دانشگاه،
– ترانسکرپت نمرات همراه با ترجمه تصدیق شده وزارت خارجه
– کاپی دیپلوم زبان فرانسوی DELF و انگلیسی IELTS/TOEFL (سند زبان انگلیسی مدار اعتبار باشد و تاریخ آن از ۲ سال از روز سپری نمودن امتحان تجاوز نکند) – پروگرام مفصل رشته مورد علاقه تان (مضامین هر سمستر)
کاپی ایمیل های تان با دانشگاه های فرانسه.

مصاحبه و ارزیابی

بعد از اعلان لست ابتدائی کاندیدان توسط کمیسیون بورس، کاندیدان که دوسیه های شان قبول شده است به مصاحبه دعوت میشوند. نتیجه مصاحبه، تصمیم کمیسیون تخصیص بورس را مشخص میکند.

مصاحبه در انستیتیوت فرانسه در افغانستان (لیسه استقالل، کابل) برگزار میگردد. مدت مصاحبه ۲۰ دقیقه بوده و هیئت ژوری از سابقه تحصیل، اهداف مسلکی کاندید سوال نموده و همچنان سویه زبان و مکالمه کاندید به زبان انگلیسی و فرانسوی و معلومات کاندید را در مورد فرانسه نیز ارزیابی می‎نمایند.

در اخیر برای کاندید وقت داده می‌شود که سوالات خود را نیز مطرح نماید.

تقویم زمانی و اعلان نتایج

بعد از ختم مصاحبه، کمیسیون بورس ها بعد از ارزیابی و مطالعه دوسیه کاندیدان بورس دولت فرانسه، لست نهائی را اعلان می‌نماید.

معلومات از طریق تیلیفون و یا ایمیل برای کاندیدان در مورد نتایج داده نمیشود.

در تاریخ و روز تعین شده نتایج مثبت و منفی از طریق ایمیل اعلان می‌گردد. بناَ از تماس گرفتن با بخش همکاری ها و امور فرهنگی سفارت بخاطر دانستن نتایج خودداری نمائید.

در صورت قبولی و یا رد دوسیه بورس

  • دوسیه بورس من قبول شده است:

در صورت قبولی دوسیه تان، تمام معلومات و مراحل الزم اداری برای تان تشریح میشود و تاریخ های مهم بخاطر تقاضای ویزه، صنف زبان فرانسوی و سیمینار آمادگی سفر برای تان اعالن می‌گردد.

  • دوسیه بورس من رد شده است:

در صورت دریافت جواب منفی، لطفاً مزاحم سفارت و خصوصاً SCAC نگردید. پروسه بورس ها رقابتی بوده و در صورت عدم موفقیت در تلاش اخذ جواب و معلومات از سفارت نگردید.

در صورت دریافت جواب منفی می‌توانید سال آینده دوباره خود را کاندید بورس سفارت فرانسه نمائید. در صورت علاقمندی وداشتن امکانات مالی الزم، شما میتوانید از قنسلگری سفارت فرانسه ویزه تحصیلی تقاضا نمائید.

داشتن سند قبولی ثبت نام در یک دانشگاه فرانسه و داشتن امکانات مالی الزم صدور و اخذ ویزه را از طرف قنسلگری تضمین نمی‌کند.

پروسه ویزه

کاندیدان که برای بورس انتخاب شده اند، باید دوسیه تقاضای ویزه خود را به SCAC همراه با اسناد الزم تسلیم نمایند.

کاندیدان باید پاسپورت کمپیوتری و قابل اعتبار داشته باشند.

پروسه ویزه شرایط خاص خود را دارد و از پروگرام بورس ها متفاوت میباشد. کاندیدان که نتیجه مثبت گرفته اند نظر به دالیل قنسلگری امکان دارد تقاضای ویزه شان رد گردد، بناً نمی‌توانند به فرانسه سفر نمایند.

آمادگی سفر به فرانسه

بعد از اخذ ویزه، SCAC تکت طیاره و غیره آمادگی های سفر را با شما شریک می‌نماید.

شما باید تاریخ شروع صنف های تان را و تاریخ پرواز تان را تعین نموده و به کمپوس فرانس اطلاع دهید تا آنها تکت های تانرا خریداری نمایند.

شما همچنان باید در برنامه های که از طرف سفارت فرانسه، وزارت تحصیالت عالی و انستیتیوت فرانسه در افغانستان برگزار می‌گردد، اشتراک نمائید.

کورس های تدریس زبان فرانسوی و سیمینار آمادگی سفر به فرانسه برای کاندیدان نهائی برگزار می‌گردد.

  • کورس زبان فرانسوی

کاندیدان انگلیسی زبان باید دروس زبان فرانسوی را در انستیتیوت فرانسه در افغانستان تعقیب نمایند. کورس زبان مجانی بوده و هدف آن آشنائی با اساسات زبان فرانسوی است تا شما را در زندگی روزمره تان در فرانسه کمک نماید.

  • سیمینار آمادگی سفر به فرانسه

تمام کاندیدان باید در سیمینار آمادگی سفر که برای دو نیمه روز برگزار میگردد، اشتراک نمایند. در این سیمینار برای شما معلومات در باره زندگی روزمره، مراحل اداری، نکات فرهنگی و زندگی محصلی در فرانسه (ثبت نام، شیوه های تدریس، امتحان…) ارائه میشود.

برای دریافت فورم به زبان فرانسوی اینجا را کلیک کنید

برای دریافت فورم به زبان انگلیسی اینجا را کلیک کنید

 

نظرات

مطالب مرتبط

بورسیه های تحصیلی دانشگاه گلگوتیا هندوستان برای سال ۲۰۱۸

دانشگاه گلگوتیا واقع در شهر گریتر نویدا ایالت اوترپرادیش کشور هندوستان از اعطای بورسیه تحصیلی …