برای پیدا کردن نتیجه خود از فرم جستجوی زیر استفاده کنید.

نتیجه جستجوی شما برای:

IDنامنام پدرنام پدرکلانمکتبولایتمجموع نمرهموسسه تحصیلی
P24005987سلیمانغلام جیلانیمیرزا غلام غوثسلطان غياث الدين غوريهرات355.4204دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب معالجوی پوهنتون هرات
P01036382محمدشبیرناظرحسینرحم الدینخاتم النبيينکابل355.3280دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
P24005789هدایت اللهعبدالمنانعبدالخالقریفالهرات354.0905دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب معالجوی پوهنتون هرات
P07002903محمدضیانوروزجاروکشامام قايم بکاولغزني353.9310دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
P17001456محمدعزیرعبدالبصیرمحمدکبیرشيرخانکندز353.7264دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
P01025969منصوربیکنعمت اللهاسلام الدینحبيبيهکابل353.4976دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
P19005496سیدمحسنعبدالواحدسیدمحسنخصوصی رضوانبلخ352.1446دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون بلخ
P01033814محمدعبداللهغلام فاروقکاکوجانسيد نورمحمد شاه مينهکابل352.0995دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
P01048698مصطفیظاهرخان زمانآریانا افغان ترککابل352.0995دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا
P32000996نجیب اللهعلی محمدمحمدصادقذکور مرکز باميانباميان352.0995دیپارتمنت عمومی (ذکور) پوهنځی طب پوهنتون علوم طبی کابل ابوعلی ابن سینا