Home / کانکور افغانستان / اخبار و اطلاعیه های کانکور افغانستان / اطلاعیه در مورد امتحانات اختصاصی و شبانه سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۶

اطلاعیه در مورد امتحانات اختصاصی و شبانه سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۶

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی افغانستان در مورد امتحانات اختصاصی چهارده پاس‌ها (انستیتیوت های مسکلی، دارالعلوم های و مدارس دینی) و شبانه سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۶

توزیع فورم های شمولیت در امتحان اختصاصی چهارده پاس‌ها (انستیتیوت های مسکلی، دارالعلوم های و مدارس دینی) و امتحان عمومی شبانه سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷ دانشگاه کابل از ۱ جدی الی ۲۰ جدی سال جاری در دفتر پذیریش دانشگاه کابل واقع دروازه جنوبی این دانشگاه جریان دارد.
 
شرایط شمولیت در امتحان اختصاصی:
– داووطلبان امتحان اختصاصی حد اقل باید دارای ۸۰ فیصد اوسط نمرات دوره انستیتیوت و دارالعلوم باشند.
– انستیتیوت های مسلکی و دارالعلوم ها باید ثبت و راجستر وزارت معارف باشد.
– داووطلبان صرف در رشته خود شان میتوانند شامل امتحان شوند.
– داووطلبان در اغاز صرف قمت فورم را با خود داشته باشد.
شرایط شمولیت در امتحان کانکور عمومی شبانه:
– داووطلب باید فارغ صنف دوازدهم از مکاتب خصوصی و دولتی باشد.
– چانس شمولیت در امتحان کانکور را داشته باشند.
– کارمندان دولت باید فورم دولتی اخذ، بعد از طی مراحل همراه با فورم کاپی سوانح و تایید اداره خویش را نیز بیاورند.
– داووطلبان آزاد مکلف به تکمیل فورم شمولیت و تایید مکتب و ریاست معارف میباشند.
برای اخذ فورم صرف قیمت فورم لازم است.
در صورت لزوم معلومات مزید را از مسول توزیع فورم واقع دفتر پدیرش میتوانید اخذ نمایید.

نظرات

مطالب مرتبط

اطلاعیه در مورد امتحان کانکور ولایت کابل سال ۱۳۹۶ – ۱۳۹۷

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات کانکور در رابطه به دور اول امتحان کانکور ولایت کابل به …